OPEN BRIEF ACADEMICI EN ACTIEVOERDERS AAN STADSBESTUUR

Nieuw! Lees ook het bezwaarschrift dat op 12/01/09 verzonden werd aan het college van bestuur, betreffende de inspraakprocedure en enquete over de “heraanleg” van het Stadspark:

https://beschermstadsparkvanantwerpen.wordpress.com/alle-info-klacht-inspraakprocedure/

http://nieuwsblad.typepad.com/antwerpen/2009/01/al-100-sympathi.html

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

07/01/2009

Open brief aan het College van Burgemeester en Schepenen van Antwerpen naar aanleiding van de berichtgeving over de herinrichting van verschillende stedelijke parken en het Stadspark in het bijzonder

Geachte dames en heren,

Onderstaande personen wensen hun bezorgdheid uit te drukken naar aanleiding van berichten waarbij in diverse stedelijke parken en het Stadspark in het bijzonder meer actieve recreatieve functies zouden ingebracht worden onder de vorm van sportaccommodaties, dit naar analogie van het nieuwe park Spoor Noord. Wij wensen onder geen beding de aanpak in Spoor Noord in vraag te stellen maar wijzen op de duidelijke verschillen met de andere Antwerpse parken:

1° Spoor Noord is een gloednieuw park op een plaats waar er nooit één was, en het is dan ook logisch dat dit wordt ingericht naar de inzichten en behoeften van de huidige tijd en de buurt;

2° Het is, in tegenstelling tot alle andere parken, minder omringd door drukke verkeerswegen, hoewel men ook daar het langdurig intensief sporten beter niet aanmoedigt.

Samen met het Beschermingscomité SOS Antwerps Stadspark wensen we de alarmklok te luiden inzake plannen om sportterreinen in het Stadspark en op andere parken aan te brengen en de parken van een gedeelte van hun groen te ontdoen. Wij menen dat dit een miskenning inhoudt van het historische karakter en de typische functie die onze parken, en in het bijzonder het Stadspark, op dit ogenblik vervullen. Het Stadspark behoort tot ons cultureel erfgoed. Wij zijn dan ook van oordeel dat dit park zoveel mogelijk moet hersteld worden in zijn oorspronkelijke staat en dat zeker de monumenten en de fauna en flora er goed onderhouden worden om ze volwaardig te behouden voor het nageslacht. Dit is ons inziens een opdracht van de gemeenschap en van de overheid die haar vertegenwoordigt. Duurzaamheid is een essentieel planologisch principe dat ogenblikkelijke lokale noden overstijgt. Het rooien van gezonde bomen is in dit opzicht volledig te verwerpen, in het Stadspark in het bijzonder omwille van hun cultuurhistorische waarde, maar ook in de andere parken die jammer genoeg al te beperkt in aantal in de stad Antwerpen zijn. Zij maken deel uit van een groene long voor de stad, die meer dan ooit noodzakelijk is gezien ons veranderend klimaat, dat zich bijzonder sterk in onze havenstad laat gevoelen.

Wij hebben vernomen dat men voor de ‘restyling’ van de parken men een ‘topontwerper’ zou willen aantrekken, naar aanleiding van het uitschrijven van een wedstrijd door de Vlaams Bouwmeester. Daartoe zou de Stad Antwerpen een programma met functies en behoeften uitschrijven, met als doel het huidige historische park om te vormen tot een hedendaags park.

Deze stap lijkt ons niet gepast voor het Antwerpse stadspark, dat een enorme culturele en historische betekenis heeft, niet enkel voor Antwerpen maar ook voor Vlaanderen. Het Antwerpse stadspark werd in 1867 op de plek van de lunette van Herentals aangelegd naar het ontwerp van de Duits-Belgische tuin- en landschapsarchitect Edouard Keilig, leerling van de Europees vermaarde Peter Joseph Lenné. Dit park in landschappelijke stijl onderscheidt zich van andere 19de-eeuwse parken door het zorgvuldig gebruik van gezichtsassen, het maximale behoud van reliëfverschillen veroorzaakt door de lunette (brilschans) en de omringende grachten, alsook door het sierlijk uitgewerkte tracé van een centrale stadsvijver met schiereiland en hangbrug. Het komt er dus op aan om dit geheel te vrijwaren en in zijn oorspronkelijke staat te koesteren, en zeker niet vanuit een zogenaamd romantisch of nostalgisch standpunt enkele relicten ervan in een 21ste-eeuws kaal parklandschap tentoon te stellen. Parken zijn geen modeobject maar levende getuigen van een tijd, monumenten waaraan men niet zomaar ingrijpende veranderingen in mag aanbrengen. Indien men het Stadspark en ook de andere historische parken op een correcte manier wil beheren en vrijwaren voor de actuele en de toekomstige gebruikers, dient men eerder te zoeken naar deskundigen in historische tuinarchitectuur die, met kennis van zaken, met en in het park aan de slag kunnen gaan met respect voor het cultuurhistorische karakter en de monumentaliteit ervan. Het zou niet slecht zijn om een beheerscommissie voor het Stadspark, dat werkelijk als een uniek cultureel erfgoed in zijn soort kan beschouwd worden, op te richten, waarin deze deskundigen zouden kunnen zetelen.

Bovendien willen wij erop wijzen dat op basis van recente medische gegevens het duidelijk is dat het aanmoedigen van intensieve sporten in een dergelijke, door verkeer sterk gecontamineerde, omgeving niet bevorderlijk is voor de volksgezondheid. Als men een masterplan voor de Antwerpse parken opstelt, dient men er in eerste instantie over te waken dat de druk van de omgeving op de parken aanzienlijk wordt verminderd. Dit geldt in het bijzonder voor het Stadspark dat omringd is door drie drukke verkeerswegen, waarbij lawaai en vervuiling naar het Stadspark geduwd worden door de relatief hoge gebouwen die het park omringen. Geluidsdempende en stofwerende afsluitingen dringen zich op. Aldus zou het dan ook mogelijk worden om het park tijdens de nacht degelijk af te sluiten waardoor tegelijkertijd criminaliteit in het park vermeden wordt. Bij de materiaalkeuze van dergelijke afsluitingen dient men er wel over te waken dat het park zijn openheid naar buiten niet verliest.

Onderstaande personen vragen dan ook uitdrukkelijk dat het stadsbestuur en de voogdijoverheden die de Antwerpse parken in beheer hebben, met deze aanbevelingen rekening houden en bij het beheer respect opbrengen voor de natuur- en cultuurhistorische waarde van de parken en hun nu reeds, zeer diverse, gebruikers.

Met hoogachting

Dr. Bob Cools, Ere-Burgemeester van Antwerpen

Centrum voor Stadsgeschiedenis, Universiteit Antwerpen, FLW-Geschiedenis

Prof. Dr. Bo Coolsaet, Voorzitter Vlaamse Contactgroep Monumentenzorg

 Manu Claeys, bestuurslid, stRaten-Generaal vzw

Bert De Munck, historicus, Centrum voor Stadsgeschiedenis, Universiteit Antwerpen

Ivan Derycke, secretaris, Genootschap voor Antwerpse Geschiedenis vzw

Ilse Eggers, historica

Stefaan Grieten, bestuurslid, Antwerpse Vereniging voor Bouwhistorie en Geschiedenis vzw

Dr. Bea Hanssen, voorzitter, Beschermingscomité: SOS Antwerps Stadspark

Marc Hendrickx, secretaris, Antwerpse Vereniging voor Bouwhistorie en Geschiedenis vzw

Cor Van Istendael, lid van het Genootschap voor Antwerpse Geschiedenis vzw

Prof. dr. Catharina Lis, Gewoon hoogleraar V.U.B.

Prof. dr. ir. arch. Piet Lombaerde, bestuurslid, Simon Stevin-Vlaams Vestingbouwkundig Centrum vzw en secretaris VCM; voorzitter PROCORO Antwerpen

dr. M. J. Marinus, historica

Prof. dr. Guido Marnef, hoogleraar geschiedenis Universiteit Antwerpen

Alfred Michiels, lid van het Genootschap voor Antwerpse Geschiedenis vzw

Prof. dr. Guido Persoons, Erelid KCML

Dr. Wouter Rombauts, lid van het Genootschap voor Antwerpse Geschiedenis vzw

Prof. dr. Hugo Soly, Gewoon Hoogleraar V.U.B.

Prof. dr. Peter Stabel, hoogleraar geschiedenis Universiteit Antwerpen

Wim Strecker, bestuurslid, Antwerpse Vereniging voor Bouwhistorie en Geschiedenis vzw

Prof. dr. em. Alfons K.L. Thijs, voormalig hoogleraar geschiedenis Universiteit Antwerpen

Dr. Ilja Van Damme, postdoctoraal medewerker van het FWO-Vlaanderen

Prof. dr. Herman Van Goethem, hoogleraar geschiedenis Universiteit Antwerpen

Wim Van Hees

Stephanie Van Houtven, Aspirant FWO – Vlaanderen, V.U.B., Vakgroep Geschiedenis – Onderzoeksgroep HOST

Johan Vanhecke, bestuurslid, Genootschap voor Antwerpse Geschiedenis vzw

Prof. dr. Eugène Warmenbol, voorzitter, Antwerpse Vereniging voor Bouwhistorie en Geschiedenis vzw

Koninklijke Vereniging voor Natuur- en Stedenschoon vzw

 

http://www.gva.be/nieuws/Antwerpen/default.asp?art={7E2B6CB9-D318-43DF-B598-236746036B3D}}

 

Lijst van Ondeterkenaars (met nieuwe toevoegingen)

Dr. Bob Cools, Ere-Burgemeester van Antwerpen 

Centrum voor Stadsgeschiedenis, Universiteit Antwerpen, FLW-Geschiedenis

Manu Claeys, bestuurslid, stRaten-Generaal vzw

Bert De Munck, historicus, Centrum voor Stadsgeschiedenis, Universiteit Antwerpen

Ivan Derycke, secretaris, Genootschap voor Antwerpse Geschiedenis vzw

Ilse Eggers, historica

Stefaan Grieten, bestuurslid, Antwerpse Vereniging voor Bouwhistorie en Geschiedenis vzw

Dr. Bea Hanssen, voorzitter, Beschermingscomité: SOS Antwerps Stadspark

Marc Hendrickx, secretaris, Antwerpse Vereniging voor Bouwhistorie en Geschiedenis vzw

Cor Van Istendael, lid van het Genootschap voor Antwerpse Geschiedenis vzw

Prof. dr. Catharina Lis, Gewoon hoogleraar V.U.B.

Prof. dr. ir. arch. Piet Lombaerde, bestuurslid, Simon Stevin-Vlaams Vestingbouwkundig Centrum vzw en secretaris VCM; voorzitter PROCORO Antwerpen

dr. M. J. Marinus, historica

Prof. dr. Guido Marnef, hoogleraar geschiedenis Universiteit Antwerpen

Alfred Michiels, lid van het Genootschap voor Antwerpse Geschiedenis vzw

Prof. dr. Guido Persoons, Erelid KCML

Dr. Wouter Rombauts, lid van het Genootschap voor Antwerpse Geschiedenis vzw

Prof. dr. Hugo Soly, Gewoon Hoogleraar V.U.B.

Prof. dr. Peter Stabel, hoogleraar geschiedenis Universiteit Antwerpen

Wim Strecker, bestuurslid, Antwerpse Vereniging voor Bouwhistorie en Geschiedenis vzw

Prof. dr. em. Alfons K.L. Thijs, voormalig hoogleraar geschiedenis Universiteit Antwerpen

Dr. Ilja Van Damme, postdoctoraal medewerker van het FWO-Vlaanderen

Prof. dr. Herman Van Goethem, hoogleraar geschiedenis Universiteit Antwerpen

Wim Van Hees

Stephanie Van Houtven, Aspirant FWO – Vlaanderen, V.U.B., Vakgroep Geschiedenis – Onderzoeksgroep HOST

Ignace Bruyland, leraar atheneum Kalmthout 

Johan Vanhecke, bestuurslid, Genootschap voor Antwerpse Geschiedenis vzw

Prof. dr. Eugène Warmenbol, voorzitter, Antwerpse Vereniging voor Bouwhistorie en Geschiedenis vzw

Carla Walschap

Yolande Walschap 

Ruud De Ridder, directeur Echt Antwaarps Theater

Nicole Laurent, actrice

Paul Peeters, acteur

Erik De Bruyn (SP.a)

Henri Laurent, coördinator handtekeningenverzamelaars Ademloos vzw

Prof. Dr. Bo Coolsaet, Voorzitter Vlaamse Contactgroep Monumentenzorg

Jan Lampo, Historicus, Auteur

Erik Molenaar, Bestuur Afdeling Land van Reyen

Advertisements

6 Responses

 1. Dit park heeft een historische, een botanische en een esthetische waarde. Ondanks het feit dat in het bereik reeds vaker een beroep werd gedaan op ‘toparchitecten’ om één en ander te verfraaiien en/of te moderniseren draaiden veel van die pogingen uit op regelrechte catastrofes. Dus bewaar dit park in godsnaam in zijn huidige vorm. Het is een uitdaging voor onze beleidsmakers om de bevolking inderdaad aan te zetten tot meer sport en beweging. Ze moeten zich hierbij realiseren dat niet iedereen zit te wachten op alweer een competitie of pleinsport én dat daar zeker geen parken moeten voor sneuvelen. Een beetje creativiteit graag.!

 2. Ik ben ervan overtuigd dat er ook op beleidsniveau voldoende creatieve geesten met smaak en historisch besef te vinden zijn, die zich realiseren dat je mensen ook op een andere manier tot bewegen kan aanzetten (niet iedereen is geïnteresseerd in plein- of competitiespelen !!) en die inmiddels ook besef dat er al teveel stukjes authentiek Antwerpen verknoeid zijn. Moderniseren is namelijk één ding , dat doen met smaak, inzicht en kunde is blijkbaar een ander paar mouwen. Dus blijf met die pollen van het stadspark en verzin een andere manier om een stempel op de geschiedenis te drukken ! :-)

 3. […] volgens het stadsbestuur heringericht worden en een meer hedendaagse aankleding krijgen. In een open brief uiten leden van het beschermingscomité ‘SOS Antwerps Stadspark’, gesteund door een […]

 4. Het is een schande en een zoveelste smet op het blazoen van de stad die het patent heeft verworven op schaamteloze sloop van het patrimonium, dat zelfs niet wordt overwogen om de schade te herstellen die ze heeft aangericht o.m. door toestemming te geven voor bouw- en sloopprojecten die het waterpeil hebben doen dalen. Het park is gemeenschapsbezit en een ‘lieu de mémoire’ van de bevolking. Het is de plicht van de bestuurders om daar met de grootste zorg mee om te gaan.

 5. Stuurde reeds commentaar op, maar vind ze nergens terug!
  Gelieve iets te laten weten.
  Voel me zeer betrokken wegens wonen om de hoek en intensief gebruiken van Park
  Actie noodzakelijk

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: