ALLE INFO KLACHT INSPRAAKPROCEDURE

Onderstaande brief werd op maandag 12 januari, 09, verzonden aan de Ombudsvrouw, de Burgemeester en Schepenen, en werd al ondertekend door meer dan 170 personen en organizaties. De volledige lijst van ondertekenaars vindt u onderaan:
 

Geachte Ombudsvrouw, Mijnheer de Burgemeester en Schepenen,
Naar aanleiding van de door het stadsbestuur geplande “heraanleg” van het Stadspark, organiseert het stadsbestuur een aantal inspraakmomenten om de mening van de Antwerpse burgers te bevragen. Wij schrijven u, evenwel, om u mede te delen dat wij bedenkingen hebben bij de ons inziens problematische wijze waarop deze inspraak momenten worden georganizeerd.

Ons meest fundamentele bezwaar tegen de wijze waarop deze inspraakronden worden georganiseerd, betreft het feit dat het stadsbestuur ervan afziet om de Antwerpse bevolking direct te bevragen of ze al dan niet akkoord gaat met de “heraanleg” van dit historische Stadspark of liever een restauratie, opknap en renovatie van het Stadspark ziet. Nochtans zijn er zeer duidelijke indicaties dat er geen draagvlak is onder de Antwerpse bevolking voor deze dure “heraanleg” en mogelijke functieverandering van een historisch park dat eigenlijk beschermd monument zou moeten zijn. Er zijn daarentegen indicaties dat Antwerpenaars liever een restauratie, renovatie of opknapbeurt wensen van het historische Stadspark dat zij als een belangrijk onderdeel van Antwerpens 19de eeuws cultureel erfgoed beschouwen. Ook is de perceptie van dit park verkeerd ingeschat: het gaat duidelijk om het eerste en nog steeds centrale Stadspark van Antwerpen, en zeker niet enkel om een districtspark. Heel wat inwoners van Antwerpen zijn gevoelig voor de historische en symbolische waarden van dit park, (het had al langgeleden moeten beschermd zijn en onderhouden als dusdanig). Het vormt thans een onderdeel van het collectief geheugen van de Antwerpenaar.

Daarnaast wensen wij ook onze bedenkingen uit te drukken over het instrument, de enquete, waarmee naar de opinie van de Antwerpenaars gepeild wordt. Dat dit een gewichtig document is blijkt al uit het feit dat er in de online petitie gesteld wordt: “We verzamelen alle antwoorden en geven ze mee aan de ontwerpers van het Masterplan.” In diezelfde online-enquete staat verder: “Voordat een ontwerp wordt opgemaakt, wil de stad uw mening over het Stadspark weten”. Hoewel er dus expliciet naar de mening van de Antwerpenaars verwezen wordt, staat de enquete de Antwerpenaars evenwel niet toe de geplande heraanleg zelf in vraag te stellen. Integendeel, de enquete stelt impliciet de “heraanleg” als een voldongen feit, en stelt daarna een reeks vragen in functie van de geplande heraanleg, terwijl die heraanleg zelf nooit ter discussie wordt gesteld. Uit toelichtingen tijdens een ‘klankbordgesprek’ op 1 december werd deze heraanleg gekoppeld aan de transformatie van het park tot een ‘hedendaags park’. Dat het park dan ook vooral meer actieve reactie zou dienen uit te stralen, wordt ook als een vanzelfsprekende optie ervaren.
Voor de precisie wensen wij er de nadruk op te leggen dat het woord “heraanleg” geen synoniem is van “renovatie,” “restauratie”, of “opknapbeurt” maar een min of meer ingrijpende verandering van het Stadspark schijnt te suggereren. In functie dan van deze geplande heraanleg, die meermaals in de enquete geponeerd wordt, worden een reeks vragen gesteld, waarvan een deel als neutraal kunnen beschouwd worden, maar andere ons inziens tendentieus en dubbelzinnig zijn. Dit is ons ook bevestigd in gesprekken met deelnemers eraan en meerdere Antwerpenaars hebben dit ook meegedeeld aan de medewerkers van de stad in de infostand van het Stadspark.
Hieronder volgt een selectie van vragen die ons inziens tendentieus en dubbelzinnig zijn:
-verscheidene vragen betreffen het aanbrengen van een vlakke gazon, in een historisch park met glooiingen, die ofwel voor sport, ofwel voor evenementen en concerten zouden kunnen gebruikt worden. Deze vragen betreffen dus de eventuele omfunctionering van het park alsook drastische ingrepen in het klassieke design. En toch wordt aan de deelnemers van de enquete niet uitgelegd dat deze implementatie van vlakke sportvelden of evenementen gazons in dit toch wel vrij kleine heuvelachtige park (14 ha) niet kan gebeuren zonder dat hiervoor mogelijk bestaande aanplantingen, glooiingen of delen van de vijver worden weggehaald. Eén van de meest tendentieuze vragen is vraag 13(e)die de lezer enkel de keuze geeft tussen ofwel aangelegde sportvelden of een open grasveld (trapveld). Deze vraag laat ons Antwerpenaars niet eens de keuze tegen zowel een vlak sportveld als een nieuw aangelegd vlak grasveld of trapveld te zijn. Bovendien zijn sinds november 2008 krantenartikelen verschenen waarin communiqués van het stadsbestuur geciteerd worden, die duidelijk aangeven dat er al beslist werd meer sportactiviteiten in het Stadspark onder te brengen. In functie van deze plannen, zo hebben ondertekenaars en andere deelnemers aan de enquete de indruk, worden in deze enquete die eigenlijk inspraak moet geven, tendentieuze vragen gesteld. Het vrij kleine Stadspark (14 ha. klein) voldoet nu al aan de sportwensen van heel wat actieve parkgebruikers (joggen, lopen, skaten enz), en nog meer sport zou het passieve parkgebruik (rust, stilte, kuieren, genieten van de romantische natuur en meer dan 35 boomsoorten) in het gedrang brengen, alsook het design van dit klassieke boomrijke park.
-heel veel vragen betreffen het verwijderen (=rooien) van bestaande, dus ook niet zieke bomen en struiken. Niveauverschillen in vraag 9(e) schijnt te slaan op de heuvel met rotsen (de rotsen worden trouwens nergens in de vragenlijst vermeld als mogelijke meerwaarde!) en de glooiingen, typisch voor deze parken in landschappelijke stijl uit de 19de eeuw. Ook wordt gevraagd of de grootte van de vijver moet veranderen (als alternatief wordt ‘verkleinen’ opgegeven) en of de toch wel belangrijke historische standbeelden een meerwaarde hebben. Men krijgt sterk de indruk dat er met de idee gespeeld wordt een veld of gazon voor (niet georganizeerde) sporten aan te leggen maar wie weet hoe klein en bebost het Stadspark is, vraagt zich af waar er plaats is voor zo’n plek, zonder dat er bestaande beplantingen worden weggehaald of de vijver wordt verkleind. Ook dient vermeld dat er vanaf het eerste concept van dit park reeds een gazon of speelweide werd voorzien, en deze nog steeds bestaat. Wel werden er reeds ‘parkvreemde’ constructies op aangebracht, zodat deze oppervlakte al heel wat kleiner is geworden.
-vragenblok 11 betreft de voorkeur passief vs actief parkgebruik, en maar liefst 5 van de vragen betreffen actieve sport en spel , en slechts 2 passief gebruik (wandelen en van de natuur genieten), dus dit is een voorbeeld van een impliciet tendentieuze vraag aangezien de voorkeur voor actief sportgebruik al gereflecteerd is in de vraagstelling.
-vraag 11 (b) vraagt of er in het nieuwe stadspark ruimte moet zijn voor sportieve recreatie zoals voetbal, basket, joggen/lopen. Dus wie als jogger hierop ja antwoordt, geeft ook impliciet zijn goedkeuring voor een mogelijk basketball veld of een graszone voor (niet georganiseerde) voetbal.
-vraag 12(k) dieren (vissen, watervogels, konijnen): wie ertegen is dat tamme konijntjes onverzorgd in het park leven (eigenlijk een probleem voor de dierenbescherming want de achtergelaten tamme konijnen zouden voor adoptie door dierenvrienden geplaatst dienen te worden), stemt impliciet meteen ook tegen de vissen in en de watervogels op de vijver.
-vraag 13(c) een open park (veel doorkijk) -een gesloten park (weinig doorkijk). Er wordt bij deze vraag niet gezegd dat zulke doorkijk enkel mogelijk is wanneer er gezonde bomen en struiken in het park gerooid worden, zoals al gebeurde in het historische Kielpark, tot ongenoegen van vele omwonenden.
-Zowel vragenblok 13 als 14 gaan bijna uitsluitend over het weghalen van bomen en struiken
13(f) behoud van bomen – minder bomen zodat er meer open ruimte is
(g) vijver (huidige grootte) – vijver (kleiner dan de huidige grootte)
(h) afgebakenden plantvakken – bloemenweide: onduidelijk wat er bedoeld wordt met een afgebakend plantvak
(i) schaduwrijke bomen -lage beplanting
(j) glooiend park – vlak park
Vragenblok 14
Duid aan wat uw mening is over het wegdoen van struiken en bomen
(a) de stad mag bomen wegdoen als dit past in het nieuwe ontwerp
(b) alle bestaande bomen moeten behouden blijven, ook al zijn ze ziek
Bij deze vraag is het niet duidelijk of als men hier “niet mee eens” op antwoordt, dit betekent dat niet alle bestaande bomen behouden moeten blijven, egaal of ze ziek of gezond zijn. Dubbelzinnigheid troef dus.
(c) bomen mogen enkel verwijderd worden indien ze een gevaar betekenen voor parkbezoekers
(d) als de stad een boom wegdoet, moet deze vervangen worden door een jonge beplanting
Vraag 14 d is mogelijk een “koehandel” vraag, want impliceert dat men eventuele gezonde bomen mag wegdoen zolang er iets anders voor in de plaats komt. Maar als men nee stemt, betekent dat misschien dat men toestemming geeft om een boom weg te doen, zonder dat er iets anders in de plaats komt! Ook hier dubbelzinnigheid troef dus. Bovendien is bomen in de plaats planten niet de sterkste zijde van de stad. Als voorbeeld kunnen we verwijzen naar het Rondpunt op de Belgiëlei waar ook alle statige paardenkastanjes in 1999 werden gerooid, en zouden vervangen worden door nieuwe ‘millenniumbomen’, met een diameter van wel 30 cm. Vandaag acht jaar later staan er nog steeds miniatuurbomen, met een stamdiameter van ca.6cm, die niet blijken te groeien en ook helemaal geen paardenkastanjes zijn.
(e) de bestaande struiken moeten behouden blijven
(f) de bestaande struiken moeten vervangen worden door jonge beplanting
(g) de bestaande struiken mogen op enkele plaatsen vervangen worden door gazon om dat meer ruimte te creëren.
Bij deze vraag 14 g is niet duidelijk of deze gazon voor sport of rusten bedoeld is.
(h) de bestaande struiken moeten volledig weg zodat het park doorzichtig word.
Uit bovenstaande vragenlijst blijkt dat de opstellers ervan niet begaan zijn met de specificiteit van dit historisch belangrijke en unieke Stadspark. Want de ruimtecreatie van het historische Stadspark berust niet op vervlakking of het park “open” en “doorzichtig” maken door het rooien van bomen en struiken. Integendeel, die oospronkelijke ruimte creatie van Keilig bestaat uit een complexe beleving van doorzichten, visuele aslijnen, hoogteverschillen, verschillen in materiaal, licht- en schaduwpartijen, vlakke delen afgewisseld met kunstmatige rotspartijen enz. Deze koppeling van waarneming, gevoelswaarden, materialen en beplantingen is juist de essentie van dit meesterwerk van de Duitse tuin- en landschapsarchitect Edouard Keilig. Dit over boord gooien betekent een zware aantasting van het cultuurpatrimonium van Antwerpen.
Tot slot kunnen we stellen dat de inspraakronden en heel specifiek de enquete vanuit een vooringenomen stelling werden opgevat, die berust op het zogenaamd ‘hedendaags maken’ van het historisch Stadspark van Antwerpen. Dat de Stad Antwerpen deze houding niet ter discussie (wil) stelt (stellen) betreuren wij ten zeerste en daar tegen verzetten wij ons uitdrukkelijk. Waarom kiezen andere steden (bvb Oostende) voor het behoud en de restauratie van het nog bewaarde park van Keilig (met vergroting van L. Laïné), en waarom kan dit niet met het veel fraaiere voorbeeld van het Stadspark van Antwerpen?
Het negeren van de uitzonderlijke waarden, zowel historisch als symbolisch, van dit park , niet enkel voor het district maar ook voor de gehele stad Antwerpen, mag niet aan de basis liggen van het zoeken naar een ‘hedendaags’ park. Dit is een grove schending van de identiteit van de stad Antwerpen, die nu eenmaal ook historisch tot stand is gekomen, en dit historisch karakter straalt zich uit in gebouwen (stadhuis), kerken (kathedraal), infrastructuur (Brouwershuis), musea (het Steen) enz maar ook in parken (zoals het Stadspark, het Albertpark, het Harmoniepark, en het Rivierenhof). Waarom verdienen zij niet het respect en de eerbied, waarop zij recht hebben?
Hoogachtend,

Dr. Bea Hanssen

Prof. Dr. Piet Lombaerde

JA, ik teken mee deze klacht:

Ir. Abraham Rammeloo BNT, Conservator – directeur, Arboretum Kalmthout
Prof. dr. Hugo Soly, gewoon hoogleraar V.U.B.

Prof. Dr. Michael Limberger, Universiteit Gent, Vakgroep Nieuwe Geschiedenis

Prof. em. PhD Henk Van Daele

Prof.Dr. Joost Vander Auwera, Museumkunde en Kunstenbeleid, UGent

Prof.dr.em. Juliaan Van Acker

Jan Lampo, Historicus, Auteur

Kris Fierens,Kunstenaar, Antwerpen in Actie en Red het Zeemanshuis

Wim van Hees, Ademloos

Marcel Peeters, Penningmeester Ademloos

ir. Ludo Corluy

Karin Hanssen, Schilderes, Kunstenares

Daniel Christiaens – Conservator/Consulent Cultuurfunctionaris
OCMW Antwerpen – Departement Organisatie en Ontwikkeling – Kunst en Cultuur – Maagdenhuismuseum

Anne Baudouin, Straten Generaal, Antwerpen in Actie

Noortje Wiesbauer, Straten Generaal

Lin Ploegaert, Antwerpen in Actie, Straten Generaal

Luc Janssen, Straten Generaal

Jan Macken, Straten Generaal

Jo Van Bouwel, architect

Pierre Vermylen, Advocaat

Dr. Tine Missiaen, Antwerpen

Serge Migom, architectuurhistoricus – master in de monumentenzorg,

Stephanie Van Houtven, VUB

Ilja van Damme

Veronica van Amerongen

dr. W. Rombauts

Linda De Keuster, Heemkundige kring “Heymissen” afd. geschiedkundige werkgroep (genealogie & geschiedenis)

Johan Pieter Morel, Heemkundige kring “Heymissen” afd. geschiedkundige werkgroep (genealogie & geschiedenis)

Willy De Bruyn, Heemkundige kring “Heymissen” afd. geschiedkundige werkgroep (genealogie & geschiedenis)

Valère Cools, Heemkundige kring “Heymissen” afd. geschiedkundige werkgroep (genealogie & geschiedenis)

Wim Verhaeghe, Heemkundige kring “Heymissen” afd. geschiedkundige werkgroep (genealogie & geschiedenis)

Annemie de Boeck, VELT,

E J Brendel, organisch landschaps vormgever

Piet Gillard, Tuinontwerper, Studiegroep Boekenbergpark (Antwerpen 2100)

Erik Nobels, coordinator Omgevingsfilosofie

Danny Jonckheere, voorzitter Natuurpunt Hobokense polder

Frans Thys, Natuurpunt Hobokense Polder

Eric Rinkhout, journalist

Willy Dupont, Vooriztter Stichter, Europese Snorrenclub Antwerpen

Barbara Porteman, Zuiderpershuis

Ria Verschaeren

Hugo Danckaert

Paul Fierens

Willem de Ridder, Rijksmuseum.nl

Janien Benaets

Liliane Steinberg

Herwig Reyns

Machteld Bats

Van Horen Ann

Lili Lerch

Hugo Van Dienderen

Jan Bercu

Gert Terny

Ivan Derycke

Alfred Michiels

Marleen Wille

Patrick Verhoeven

Marie-Claire Bruggeman

Johan Vanhecke

André Truyman

Olivier Van Dijk

Paul Govaerts

Linda De Keuster

Wim Haagdorens

Els Plugers

Joseph Peeters

Stephan Van Hove

Luk Keppens

Philip-Alexis Kaplan

Karin Cornelissen

Jenny Van Den Eeden

Marjan Smeers

Dirk Vannot

Eddy Goens

Louis Wyns

Marie Verhoeven

Walter Decoene

Stefaan Grieten

Louise Holsters

Renske Van Leemputten

Liek van Hugte

Gilbert Van Ael

Hilde Haass

Ingrid Augustyns

Sepp Bader

Ann Vanbrabant

Gilbert Panis

Guido Croenen

Gustaaf Wyckmans

Frieke van Zundert

Marc Hintjens

Patsy Goderis

Vieneke Verstraeten

Georges Timmerman

Inge Adelmeijer

Werner Belien

Resi Pansaerts

Hermans Michel

Jan Cuyckens

Helena Vanloon

Rob Soetens

Martine Soetens

Tine van muylder

Martina Knapp

Alain Hanton

Danny Schoofs

Pascal Renders

Jet van Esbroeck

Marcelline Bellaire

Raymond Wouters

Jean Goris

Anne De Neys

Pauwels Catherine

Jeannine Lambrechts-Douillez

Cole Morgan

Paul Braeckmans

Hilde Mertens

Gaston Meskens

Hedwig Belien

Marie-louise Van Lierop

Julian Forshaw

Karin de Veth

Luc Lesschaeve

Herman Spiessens

Fernande Reyns

Jonathan Anthonissen

Kristin Van den Eynden

Els Spitaels

Nicole Swyngedouw

Ludo K. Kokken

Sandy Reinenbergh

Frans Geys

Leontine Gentils

Albert De Bois

Raphael De Bois

Barbara De Bois

Eric Brack

Marjolein Brack

Emilie Brack

Anne Meerbergen

Rachel Gentils

Lisette Gentils

Germaine Gentils

Louise Gentils

Johan Wyckmans

Rina Morgan

Dominique Vilain

Karl De Groodt

Norbert Poppe

Els Brems

Guido Verbeke

Helga Stuyck,

Lin Custodis

Veerle Claeys

Anny Ginée

Yves Roland

Roger Vits

Veronique Vermeir

Suzanne Van Well

Jan Veulemans

Julia Guns

Otto Koch

Karina Wauman

Stefaan Wouters

Mieke Nimmegeers

Yves Joris

Verdere Organizaties:

 

Ja, wij ondertekenen mee de klacht

 
 

 

stRaten-generaal  

 Info@stratengeneraal.be  

BastA!  

 Basta.org@telenet.be  

Daklozen Aktie Comité  

 Koen.callliauw1@telenet.be  

De Ketelpatrouille vzw  

 De.ketelpatrouille.be@telenet.be  

Comité Moerenhoutlaan  

 Ludo.corluy@telenet.be  

Eksterlaer  

 ludodekeersmaekers@hotmail.com  

Ademloos vzw  

 info@ademloos.be  

Hondenlos vzw  

 swaeneke@telenet.be  

Advertisements

5 Responses

  1. Beste Heren van de ‘t Stad van Iedereen,

    Vergeet de ook de noden niet van de gehandicapten wat de ‘ intregale toegankelijkheid ‘ betreft of gaan jullie soms wederom die doelgroepen blindelings voorbij lopen soms ?

  2. Ja,ik teken deze klacht

  3. Behoud het stadspark zoals is (en maak gelden vrij voor een beter onderhoud en verzorging).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: